Strategie & selectie

Roadmap en meerjarenplanning voor uw digitalisering.

Selectiebegeleiding

Welk systeem sluit het beste aan op de behoefte en ambities van uw organisatie? Hoe stelt u een Pakket van Eisen op dat onderscheidend is en voldoet aan de voor u relevante selectie criteria?

Een goed selectieproces vormt het fundament voor een succesvolle implementatie. Het opstellen van een toegesneden Pakket van Eisen, het definiëren van duidelijke selectie- en gunningscriteria, het voeren van een transparante procedure is voor veel organisaties geen dagelijks werk.

Menzor heeft als onafhankelijke partij de kennis, de ervaring en het netwerk om u te helpen uw criteria helder te definiëren. Wij kennen veel leveranciers in de zorg en hun systemen. Samen met u stellen wij een shortlist samen en bepalen wij welke selectieprocedure het beste aansluit bij uw vraag. Uit ervaring weten wij, dat een gedegen selectieproces bijdraagt aan het creëren van draagvlak voor de systeemkeuze. Tevens kunnen we, indien u dat wenst, op basis van onze marktkennis versneld door het selectieproces en de contractering loodsen. Hierdoor bespaart u tijd, geld en energie die u ten volle kunt besteden aan een gedegen implementatie.

Business case digitalisering

Hoe gefundeerd zijn uw ICT-beslissingen? Weet u hoeveel uw ICT-investeringen op termijn kosten en wat ze kunnen opleveren en bent u in staat een realistische kosten-batenanalyse te maken?

Heeft u rekening gehouden met alle kostenposten die in het kader van een implementatie relevant zijn? Hoe meet u naast concrete besparingen factoren als kwaliteit en efficiency? Menzor ontwikkelt samen met u een realistisch kosten & baten model. De business case geeft inzicht en beschrijft de consequenties van alternatieve scenario’s. Dit stelt u in staat gefundeerde financiële beslissingen te nemen en zo nodig bij te sturen om te voorkomen dat u voor onvoorziene financiële uitgaven komt te staan.

Contractadvisering

Voldoen uw ICT-contracten aan de vereiste juridische kaders? Welke afspraken en parameters zijn van belang vast te leggen in een langdurige overeenkomst en wat zijn de verantwoordelijkheden en verplichtingen van beide partijen?

Om te voorkomen dat er verschil van inzicht ontstaat, zijn heldere contractuele afspraken met leveranciers van groot belang. Of het nu gaat om de aankoop van een ICT-systeem, de implementatie ervan, of een SLA of onderhoudscontract, de afspraken in de overeenkomst geven duidelijkheid en richtingen en een sterke basis om op terug te vallen. Menzor heeft inhoudelijke en juridische ICT-kennis en -expertise in huis. Wij leveren maatwerk en zijn in staat modelovereenkomsten aan te passen op uw situatie. Door onze jarenlange projectervaring weten wij waar de mogelijke knelpunten zitten, wat haalbare onderhandelresultaten zijn en zijn we gericht op deugdelijke regelingen voor reële risico’s.

ICT readiness scan

Is uw ICT-infrastructuur klaar voor de implementatie van het nieuwe ICT-systeem? Bent u in staat operationele risico’s te elimineren en weet u waar de zwakke punten zitten in uw systemen en/of componenten?

Haperende techniek, tekort aan werkplekken of randapparatuur, lage performance mag bij voorkeur geen invloed hebben op de voortgang van een toch al complexe implementatie. Het is belangrijk vooraf duidelijk in kaart te hebben waar uw operationele en technische risico’s liggen. Het tijdig elimineren van zwakke schakels voorkomt escalaties tijdens de kritieke fases van een implementatie en waarborgt de continuïteit van uw zorgprocessen. Menzor kent de technische vereisten, randvoorwaarden en beperkingen van alle grote EPD en ERP-applicaties. Wij zijn in staat uw organisatie efficiënt door te lichten. Op basis van een gestructureerde analyse, ontvangt u een gedetailleerd rapport met aanbevelingen. Dit stelt u in staat vroegtijdig uw ICT- infrastructuur aan te passen om onnodige escalaties en vertraging van uw implementatie te voorkomen.

Haalbaarheidsstudie Shared Service Center

Menig organisatie overweegt haar bedrijfsvoering of delen daarvan onder te brengen in een Shared Service Center. Vaak is dit een Shared Service Center gedeeld met andere organisaties. De voordelen liggen doorgaans in continuïteit en efficiency. Toch is het implementeren van een Shared Service Center geen sinecure, zeker niet als meerdere partijen hierbij betrokken zijn.

Menzor is door haar uitgebreide ervaring hierin voor u in staat een haalbaarheidsstudie uit te voeren, waarin alle aspecten van organisatie, processen, infrastructuur en cultuur aan de orde komen. Uiteraard kent onze haalbaarheidsstudie ook een kosten-baten analyse. Tevens zorgt Menzor er voor dat in het proces van de totstandkoming van de haalbaarheidsstudie voldoende aandacht is voor de (onderlinge) samenwerking tussen de vragende partijen en het eventueel op te richten Shared Service Center.

Sourcing strategie

Voor vele aspecten van de bedrijfsvoering (zoals facilitair, ICT en logistiek) wordt een alternatieve vorm van sourcing overwogen. Dat kan complete outsourcing zijn, maar ook het plaatsen van delen van de eigen ICT infrastructuur in de cloud of zelfs outtasking.

Hoe stel je nu een effectieve strategie op, om binnen de eigen organisatie hierin een goede koers uit te zetten en met elkaar weloverwogen keuzes te maken. Menzor heeft veel ervaring in het begeleiden van dit soort strategie-trajecten, door het gestructureerd opzetten van een dergelijke strategie. Daarnaast is Menzor ook in staat om deze strategie kwantitatief te onderbouwen.

Overige diensten

Implementatie

Realisatie met programma- en projectmanagement

Zijn uw mensen in staat het nieuwe systeem succesvol te gebruiken? Wie coördineert de opleiding en zorgt dat het lesmateriaal aansluit bij de diverse gebruikers en opleidingsbehoeften? Hoe bewaakt u de strakke tijdsplanning?

Lees verder

Beheer & optimalisatie

In lijn brengen van uw governance en beheerfunctie

Zorgorganisaties kennen een uitgebreid applicatielandschap. Een gemiddelde organisatie in de zorg kent al snel vele honderden applicaties en dat aantal is door de digitalisering zondermeer groeiende. Dit beheren vraagt om een professionele aanpak.

Lees verder

Training digitale vaardigheden

Subsidie maakt gerichte training in digitale vaardigheden mogelijk

U heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in digitalisering (EPD, in de keten, informatieveiligheid)?
Maar zijn uw medewerkers wel voldoende bekwaam om het maximale uit deze investeringen te halen? Hoe zit het met de productiviteit? En de medewerkerstevredenheid? Kan het allemaal beter?

Lees verder