Implementatie

Realisatie met programma- en projectmanagement

Programma management

Wie voert de regie tijdens de complexe implementatie van uw ICT-programma? Hoe beheerst u de inhoudelijke en planmatige interactie tussen de verschillende deelprojecten en het veranderproces dat hiermee gepaard gaat? Wie bewaakt het resultaat en de voortgang, zodat uw initiële doelstellingen daadwerkelijk worden bereikt?

De implementatie van een EPD, ECD of ERP systeem in de zorg kan zonder meer complex zijn. Het grijpt in op vele niveaus binnen de organisatie en kent vele dimensies. Het heeft gevolgen voor de inrichting van de processen van de bedrijfsvoering, de werkwijze en opleiding van de medewerkers, de technische infrastructuur, de communicatie etc. Het vraagt om iemand die in staat is het complete programma van A tot Z te managen en kan sturen bij conflicterende belangen.

Menzor heeft als enige onafhankelijk adviesbureau ervaring met de implementaties van grote systemen in de zorg. Wij kennen de valkuilen en zijn in staat op basis van onze ervaringen de risico’s te beheersen. Onze zeer ervaren programmamanagers zijn gewend deze zware regierol te vervullen en begeleiden uw organisatie naar een succesvol resultaat. Dat doen we altijd samen met mensen uit uw eigen organisatie. Ook helpen wij u na de geslaagde implementatie dit proces zelfstandig voort te zetten.

Projectleiding

Hoe kunt u bij omvangrijke ICT-projecten uw resources tijdelijk vergroten met capabele mensen? Waar vindt u mensen die beschikken over het complete palet van ervaring, actuele kennis, leidinggevende capaciteiten, goede sociale vaardigheden, projectmanagement skills, etc.?

Soms is het noodzakelijk om tijdelijk extra mensen in te zetten gedurende de realisatie van uw ICT-project. Mensen die begrijpen wat er van hen verwacht wordt, planningen en deadlines bewaken, een team aansturen en u helpen een project tot een goed einde te brengen.

Menzor beschikt over capabele, goed opgeleide en ervaren projectleiders. Wij zijn gespecialiseerd in projecten in de bedrijfsvoering en de zorg. Menzor is volledig onafhankelijk en vanuit die rol beschikken wij over unieke kennis en ervaring van veel EPD, ERP en bedrijfsvoeringsystemen en leveranciers, die werkzaam in de zorg. Wij zijn in staat verbanden te leggen en het geheel in al zijn dimensies te over zien. Onze projectmanagers zijn een zeer waardevolle aanvulling op uw team en helpen u graag het project succesvol te laten verlopen.

Conversiebegeleiding

Wat is er voor nodig om uw bestaande ‘oude’ gegevens in begrijpelijke vorm te converteren naar uw nieuwe EPD, ECD of ERP systeem? Welke risico’s brengt dit met zich mee en hoe controleert u de juistheid en volledigheid van deze conversie? Welke gegevens converteert u wel en welke niet?

Een conversie is een zeer wezenlijk onderdeel van een implementatietraject en mag de voortgang niet vertragen. Het overzetten van bestaande zorginformatie naar een nieuwe omgeving is complex en heeft zowel een functionele als een technische component.

Menzor kan de conversie van uw gegevens in goede banen leiden. Wij leveren het plan, het tijdspad, de begeleiding en helpen bij het vaststellen van de conversie scope. Samen met u definiëren wij de reikwijdte van de gegevens en op welke manier deze beschikbaar moeten zijn in de nieuwe situatie. Menzor heeft veel ervaring in het begeleiden van conversietrajecten. Zowel voor individuele zorginstellingen als voor fuserende/samenwerkende zorginstellingen. Wij dragen zorg voor een goede afstemming met de leverancier, bewaken de voortgang en reduceren de conversie risico’s.

Test management

De implementatie van een EPD, ECD of ERP-systeem vergt doorgaans een (zeer) omvangrijk testtraject om vast te stellen dat de processen in de bedrijfsvoering adequaat verlopen en kwaliteit is gegarandeerd. Hoe vaak en in welke fase is testen noodzakelijk? Op welke wijze controleert u de integriteit van uw gegevens en de samenwerking tussen de verschillende processen? Hoe stuurt u een omvangrijk testtraject aan en zorgt ervoor dat de uitkomsten optimaal worden verwerkt?

Een goed testplan is gestructureerd en beschrijft duidelijk in welke fase u wat moet testen, welke testscripts voor welke onderdelen noodzakelijk zijn, hoe u de testresultaten eenduidig vastlegt en welke vervolgacties noodzakelijk zijn. De testcoördinator maakt onderdeel uit van het programma- of projectteam en vervult hierin een spilfunctie.

Menzor weet vanuit jarenlange ervaring waar de knelpunten zitten en welke testscripts nodig zijn om deze knelpunten te identificeren. Het testplan maakt een integraal onderdeel uit van het totale implementatietraject en kent vele controlemomenten. Wij leveren of ondersteunen de testcoördinator die op zijn beurt de testers aanstuurt. Samen ontwikkelen we een structuur die naadloos aansluit bij uw organisatie en specifieke implementatietraject.

Opleidingscoördinatie

Zijn uw mensen in staat het nieuwe systeem succesvol te gebruiken? Wie coördineert de opleiding en zorgt dat het lesmateriaal aansluit bij de diverse gebruikers en opleidingsbehoeften? Hoe bewaakt u de strakke tijdsplanning?

Het opleiden van beheerders en gebruikers is een belangrijke stap bij het succesvol in gebruik nemen van een nieuw systeem. Het gaat vaak om honderden of duizenden mensen met verschillende rollen en bevoegdheden. Leveranciers leiden meestal wel de beheerders op, maar het opleiden van de gebruikers is de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf. Het is belangrijk de trainingen snel, effectief en op maat aan alle gebruikers aan te bieden.

Menzor is zeer ervaren in de opleidingscoördinatie van grote aantallen mensen op alle niveaus binnen uw organisatie. Wij overzien het complete geheel en stellen samen met u een nauwkeurig opleidingsplan op. Wij houden hierbij rekening met de verschillende rollen en bevoegdheden en zorgen dat het lesmateriaal hier op aansluit. Wij bewaken de voortgang en houden de tijdsplanning uiterst compact om de ingebruikname van het nieuwe systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen. Menzor heeft ervaring met diverse vormen van training, variërend van klassikale scholing, e-learning tot gaming.

Overige diensten

Strategie & selectie

Roadmap en meerjarenplanning voor uw digitalisering.

In de strategie fase zal visievorming de basis moeten zijn voor roadmap en meerjarenplanning voor de digitalisering van uw processen. Hierbinnen zullen haalbaarheidsstudies en business cases een prominente rol spelen, om daadwerkelijk keuzes te kunnen maken.

Lees verder

Beheer & optimalisatie

In lijn brengen van uw governance en beheerfunctie

Zorgorganisaties kennen een uitgebreid applicatielandschap. Een gemiddelde organisatie in de zorg kent al snel vele honderden applicaties en dat aantal is door de digitalisering zondermeer groeiende. Dit beheren vraagt om een professionele aanpak.

Lees verder

Training digitale vaardigheden

Subsidie maakt gerichte training in digitale vaardigheden mogelijk

U heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in digitalisering (EPD, in de keten, informatieveiligheid)?
Maar zijn uw medewerkers wel voldoende bekwaam om het maximale uit deze investeringen te halen? Hoe zit het met de productiviteit? En de medewerkerstevredenheid? Kan het allemaal beter?

Lees verder