Portfoliobeheer als katalysator van digitalisering in de zorg

Hoe kunnen we de mogelijkheden van de digitale revolutie maximaal inzetten?

We weten dat we ondertussen midden in een grote digitale revolutie zitten. Allerlei uiteenlopende digitale oplossingen zijn of worden op korte termijn beschikbaar. En dat gaat de komende in een onverminderde sneltreinvaart door. Ontwikkelingen die voor organisaties vaak nauwelijks bij te houden zijn, laat staan deze zelf vorm te geven en te onderhouden.

De wereld wordt juist ook door de toename in mogelijkheden van digitalisering, meer en meer een keten van allerlei competenties die aaneengeschakeld, toegevoegde waarde aan klanten leveren. Dit soort ketens, al dan niet met platformen, nemen dus in toenemende mate digitale vormen aan, met minder of juist andere vormen van menselijke interactie. Uber en AirBnB zijn tegenwoordig de meest aansprekende voorbeelden.

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen zijn dit ontwikkelingen die ook voor hen relevant zijn. Zowel in de zorg als in de bedrijfsvoering zie je in toenemende mate dat ketenpartners een rol spelen in de dienstverlening. En digitalisering zal hier zelfs in exponentiële mate een rol in gaan spelen. Denk aan Internet of Things, predictive data-analyse of roboticering geven dienstverlening meer en meer een digitaal gezicht, maar ook de levering van digitale oplossingen is sterk aan het veranderen, van op de balans naar pay-per-use en van on-premise naar off-premise.

Digitale strategie
Ketenintegratie en de bijbehorende digitalisering betekent dat organisaties in de zorg meer en meer strategisch en tactisch moeten gaan opereren. Periodiek een heldere en meetbare strategie neerzetten en daarbinnen ook zorgen voor een volledige en aan de strategie gekoppelde (meerjaren-)planning.

Dan hebben we het over een digitale strategie of informatiebeleid, geen papieren tijger, maar een strategie of beleid wat zoveel mogelijk met en in de organisatie is opgesteld, gekoppeld aan een meetbare strategie en met een duidelijke focus en (architectuur-)kaders. Hierbij verzamelen we gericht en interactief zoveel mogelijk feiten en data uit en buiten de organisatie, zowel.

Anders gezegd, informatie management van de gehele organisatie en niet vanuit een ivoren toren. Menzor kan je als geen ander daarbij helpen en ondersteunen.

Roadmap en portfoliobeheer
Onderdeel van een digitale strategie of informatiebeleid, is een roadmap voor de komende jaren. Deze roadmap laat de strategische prioritering zien, waarbij Menzor deze zo praktisch mogelijk zal vullen, rekening houdend met ambitie, haalbaarheid en afhankelijkheden. Deze roadmap is daarmee een in de tijd geplaatste project portfolio, waarmee actief gestuurd kan worden.

Hierbij wordt tevens een in de organisatie passend proces geïmplementeerd, om nieuwe ontwikkelingen en voorstellen te toetsen aan deze kaders, om de portfolio opnieuw te prioriteren. Ook dit is een onderdeel van informatie management, maar wel informatie management waarbij Menzor de focus legt op versnelling en verbetering van de route van digitalisering. Methoden als Stage Gate en Scaled Agile value streaming helpen ons hier zondermeer bij.

Regieorganisaties
Ook worden steeds meer digitale oplossingen als complete of turn-key oplossingen gesourced. Regieorganisaties borgen deze oplossingen in de eigen organisatie en zorgen dat deze effectief en efficiënt beheerd worden. Hoewel weinig ziekenhuizen en zorginstellingen, met regieorganisaties werken, zijn meer en meer organisaties in de zorg wel met regie bezig.

Regieorganisaties opereren op tactisch niveau en opereren binnen de kaders van het eerdergenoemde digitale strategie en informatiebeleid. Veel ICT-afdelingen zien we opschuiven naar regieorganisaties en veel functioneel beheer afdelingen die EPD’s, ECD’s en ERP’s beheren, kunnen tegenwoordig alleen maar goed functioneren met de kenmerken van regieorganisaties.

Hoe ziet zo’n regieorganisatie er dan uit? In de basis bestaan de regieorganisaties uit relatie management, project & service management en contract management. Hoewel, dit doorgaans management-taken zijn, zoals je uiteraard wel vaker in organisaties ziet, zit de crux erin dat de daarbij behorende governance en processen alleen kunnen werken als ze zich uitstrekt over de gehele keten, van klant tot aan leverancier of partner. Anders heb je een eiland binnen je bestaande organisatie gecreëerd. Menzor is uitstekend in staat deze governance en processen, evenals de regieorganisatie zelf in te richten.

Kortom, ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen zich naar onze mening alleen goed voorbereiden op hun digitalisering, met sturend informatie management en het omvormen van hun veelal uitvoerende, beheerorganisaties tot regieorganisaties. Dit zijn natuurlijk zonder meer forse veranderingen, waar Menzor je als geen ander in kan faciliteren.